В брой 69-ти на Държавен вестник от 26.08.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г.

Измененията влизат в сила от 1 януари 2023 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

(обн., ДВ, бр. 51 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г., бр. 103 от 2015 г. и бр. 82 от 2021 г.)

1.В чл. 1 т. 3 се изменя така:

„3. редът за извършване и обхватът на профилактичните прегледи и изследвания по време на бременността на здравнонеосигурените жени.“

2.Член 2 се изменя така:

„Чл. 2. (1) Обхватът на медицинските услуги, свързани с акушерска помощ на здравнонеосигурени жени, включва оказването на болнична медицинска помощ по клинична пътека № 005 „Раждане“ и клинична пътека № 001 „Стационарни грижи при бременност с повишен риск“.

(2) Оказване на болнична медицинска помощ по клинична пътека № 001 „Стационарни грижи при бременност с повишен риск“ по реда на тази наредба може да се осъществява до два пъти в срока на бременността.“

3.В чл. 3, т. 2 думите „клинична пътека № 141 „Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение“ се заменят с „клиничнa пътекa № 005 „Раждане“ и клинична пътека № 001 „Стационарни грижи при бременност с повишен риск“.

4. В чл. 9 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

5.Член 19 се изменя така:

„Чл. 19. (1) Министерството на здраве опазването осигурява извън обхвата на задължителното здравно осигуряване до четири профилактични прегледа през времето на бременността на всяка здравнонеосигурена жена по вид и брой, определени в приложение № 15.

(2) Профилактичните прегледи и изследвания при неосигурената бременна включват:

  1. дейности, извършвани от специалист по акушерство и гинекология: анамнеза, оценка на рискови фактори, определяне вероятния термин на раждане, измерване на артериално кръвно налягане, антропометрия с външна пелвиметрия, гинекологичен преглед, изследване на детски сърдечни тонове, ако срокът на възрастта го позволява, акушерска ехография, интерпретация на изследванията;
  2. извършване на изследвания – ПКК, СУЕ, кръвна захар, урина – седимент, уробилиноген, глюкоза, кетони, албумин, изследване за сифилис, еднократно изследване за хепатит В (HbS Ag), а при съгласие на пациентката – и за HIV; микробиологично изследване на влагалищен секрет, определяне на кръвна група и Rh фактор.

(3) Прегледите и изследванията се извършват от лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ по акушерство и гинекология и от медико-диагностични лаборатории – самостоятелни или в структурата на лечебни заведения за извънболнична помощ.

(4) Здравнонеосигурената жена има право свободно да избере лечебното заведение по ал. 3.

(5) Лекарят, който извършва профилактичните прегледи на неосигурената бременна, задължително й представя план за последващите действия по проследяване на бременността й и я уведомява за дейностите, които не са включени в извършваните от него прегледи и съответно не попадат в обхвата на дейностите, на които тя има право по тази наредба като неосигурено лице.

(6) Условията и редът за предоставяне на медицинските дейности по ал. 2 и за заплащането им на лечебните заведения се уреждат по реда на чл. 4.“

6.В § 3 от заключителните разпоредби думите „3 и“ се заличават.

7.Създава се приложение № 15:

Код по МКБ 10НаименованиеВид на прегледите и изследванияПериодичност на прегледите според срока на бременносттаМедико-диагностични изследванияПериодичност на медикодиагностичните излседвания
123456
Z34.0

Z34.8

Z34.9
Наблюдение върху протичането на нормална първа бременност

Наблюдение върху протичането на друга нормална бременност

Наблюдение върху протичането на нормална бременност, неуточнена
1. Анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други), определяне на вероятния термин на ражданеПри първо посещениеПКК (хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC), СУЕ, кръвна захар, урина - седимент, уробилиноген, глюкоза, кетони, албумин (до м.л. ІІІ)Един път при първо посещение

По един път - препоръчително в V и VІІІ лунарен месец
2. Измерване на артериално кръвно наляганеЧетири пътиОпределяне на кръвна група и Rh факторЕдин път при първо посещение

3. Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)Четири пъти- Изследване за сифилис
- Изследване за хепатит В/НвS Ag/
- Изследване за HIV (при съгласие)
Един път при първо посещение
4. Гинекологичен статусДва пътиМикробиологично изследване на влагалищен секрет
Два пъти, препоръчително при първо посещение и в IX лунарен месец
5. Сърдечна дейност на плодаЧетири пъти
6. Акушерска ехография- един път - в І триместър;
- един път от 16 - 20 гест. седмица

„Приложение № 15 към чл. 19, ал. 1
Прегледи и изследвания на здравно-неосигурени бременни

„Приложение № 15 към чл. 19, ал. 1
Прегледи и изследвания на здравно-неосигурени бременни

ТЕКСТ НА НАРЕДБА 26 ТУК

ТЕКСТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА 26 ТУК